Ochrona prywatności użytkownika jest dla TOK-DREW Tokarczyk Mariusz wyjątkowo ważna i pragniemy, aby każdy nasz Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego też sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

TOK-DREW Mariusz Tokarczyk dokłada wszelkich starań, aby dane klientów przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem w niżej wskazanych celach jest:

TOK-DREW Tokarczyk Mariusz
33-342 Barcice 157
NIP: 734200850
REGON:120386156

I. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym weryfikacja wiarygodności płatniczej i rozliczenie umowy - na podstawie danych przez Ciebie dostarczonych lub danych z innych źródeł (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Biuro Informacji Gospodarczej, gdzie w każdym przypadku podstawą uzyskania informacji są przepisy regulujące funkcjonowanie poszczególnych baz informacji),
 • wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegających w szczególności na:
  • realizacji obowiązków podatkowych (wystawianie i rozliczanie faktur oraz innych dokumentów księgowych),
  • wykonaniu obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO (w tym w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej oraz udzielenia odpowiedzi),
 • realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci:
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z zawieranymi umowami (wykonaniem i rozliczeniem umowy, rozpatrywaniem reklamacji), czy związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów RODO (aby móc wykazać zgodność z przepisami),
  • udzielania odpowiedzi na zadane drogą mailową pytania – zgłoszone na adres e-mail pracownika (prowadzenia korespondencji mailowej),
  • umożliwienia kontaktu pomiędzy pracownikami stron umowy niebędącymi stroną zawieranych umów zarówno na etapie ofertowym jak i w ramach wykonywania zawartych umów.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów np. byśmy mogli z Panią/Panem zawrzeć umowę, czy odpowiedzieć na zadane przez Panią/Pana pytanie.

II. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez następujące okresy (są to maksymalne okresy przetwarzania danych):

 • dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń (wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami) w oparciu o tzw. uzasadniony interes lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu,
 • dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków podatkowych – przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura,
 • dane przetwarzane w celu wykonania obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO – przez czas pozwalający na obronę przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych),
 • dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia roszczeń zarówno przysługujących względem firmy, jak i przysługujących firmie,
 • udzielania odpowiedzi na zadane drogą mailową pytania – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją dotyczącą np. wykonywania umowy,
 • umożliwienia kontaktu pomiędzy pracownikami stron umowy – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją dotyczącą np. wykonywania umowy,
 • weryfikacja tożsamości pracowników - do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją dotyczącą np. wykonywania umowy.

III. Źródła pozyskiwania Pani/Pana danych osobowych

Zazwyczaj będziemy pozyskiwać Pani/Pana dane bezpośrednio od Pani/Pana np. w ramach zawierania i wykonywania umów czy udzielania odpowiedzi na zadawane pytania drogą mailową. Możemy także pozyskiwać dane ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak strona internetowa Pani/Pana firmy lub firmy, w której Pani/Pan jest zatrudniony – takie jaki imię, nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy telefon i adres e-mail (w celach kontaktowych), czy z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w celu weryfikacji informacji podanych przez Panią/Pana, wyłącznie w zakresie tam wskazanym), a także z powszechnie dostępnych portali branżowych. Pani/Pana dane mogą nam również zostać przekazane przez Pani/Pana pracodawcę – w celu umożliwienia nam kontaktu w ramach zawartej z nim umowy czy weryfikacji Pani/Pana tożsamości (np. gdy jesteś kierowcą, który przyjedzie odebrać nasz produkt).

IV. Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest TOK–DREW Tokarczyk Mariusz (np. dostarczanie produktów firmy z wykorzystaniem transportu zewnętrznego) lub wynikać to będzie z przepisów prawa (np. poprosi nas o to Policja lub inny uprawniony organ).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, takim jak podmioty świadczące usługi księgowe. Z takimi podmiotami zawieramy umowy powierzenia danych osobowych lub umowy poufności do przetwarzania i mogą one przetwarzać Twoje dane wyłącznie w celu i zakresie wyznaczonym tymi umowami.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy, w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków na danym stanowisku.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza Unię Europejską.

V. Pani/Pana prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w celu zgłoszenia sprzeciwu czy wycofania zgody oraz w związku z zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją Pani/Pana innych praw) można skontaktować się drogą mailową kontakt@tokdrew.eu lub pod adresem do korespondencji: TOK-DREW Tokarczyk Mariusz, 33-342 Barcice 157.

VI. Cookies

Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

VII. Postanowienia końcowe

W odpowiedzi na zgłoszone żądanie może Pani/Pan zostać poproszony o podanie danych niezbędnych do zweryfikowania Pani/Pana tożsamości lub podanie dodatkowych informacji potrzebnych do prawidłowego zrealizowania wniosku.

Polityka Prywatności obowiązuje od 25.05.2018 r.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki prywatności, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Pana/Pani danych osobowych lub Pani/Pana praw.